කාලසටහන – ආගමික වැඩසටහන් Religious Event Calendar 2023

21
Feb

ධායකත්වයන් සහ විස්තර සදහා
 පූජ්‍ය මාරස්සන සද්ධානන්ඳ ස්වාමීන්වහන්සේ හෝ දායකසභාව අමතන්න​​

Inquiries: Rev. Saddhnanda Thero Leicester Buddhist Vihara 9 Una Ave, Braunstone Town, Leicester LE3 2GS Phone: 0116 282 5003   email:enquiries@leicesterbuddhistvihara.co.uk

       


Electronic mail
enquiries@leicesterbuddhistvihara.co.uk
Telephone:
+44 116 282 5003