පොසොන් බැති ගී වැඩසටහන 2023 Poson_day Program

28
May
ලෙස්ටර් බෞද්ධ විහාරස්ථානය මගින් සංවිධානය කරන පොසොන් බැති ගී වැඩසටහන 2023 ඡූනි මස 11 වන​ ඉරුදින පස්වරැ 5.00 සිට Bronston Civic Center හිදී පවත්වන්නට කටයුතු සංවිධාන කර ඇති අතර අතර ඒ සදහා වැඩිහිටින් මෙන්ම ලෙස්ට විහාර දහම් පාසැල් දුවා දරුවන් සහබාගීවීමට නියමිතය. ඔබ සැමට ආරාධනා.

Inquiries: Rev. Saddhnanda Thero Leicester Buddhist Vihara 9 Una Ave, Braunstone Town, Leicester LE3 2GS Phone: 0116 282 5003   email:enquiries@leicesterbuddhistvihara.co.uk

       


Electronic mail
enquiries@leicesterbuddhistvihara.co.uk
Telephone:
+44 116 282 5003