ආශීර්වාදාත්මක පිරිත් දේශනාව / Pirith chanting programm

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ආශීර්වාදාත්මක පිරිත් දේශනාව / Pirith chanting programm

2 April, 2020 @ 6:30 pm 8:00 pm

සියලු ලෝකවාසීන්ට සෙත් පතා අප ලෙස්ටර් විහාරස්ථානය විසින් සිදුකරනු ලබන ආශීර්වාදාත්මක පිරිත් දේශනාවන් සමග එක්වූ සියත් සංඛ‍යාථ ඔබ සියලුදෙනාට ත්‍රිවිද රත්ණයේ ආශීර්වාදයෙන් නිදුක් නීරෝගී සුව ප්‍රාර්ථකනා කරමු

May tripe gems bless all those who join with us on special pirith chanting programme conducted by the Leicester Buddhist vihara.

Day two

Leicester Buddhist Vihara

+44 116 282 5003

9 Una Avenue Narborough Road South Leicester Leicestershire LE3 2GS

9 Una Avenue
Leicester, LE3 2GS United Kingdom
+ Google Map
+44 116 282 5003
www.LeicesterBuddhistVihara.co.uk