ආශීර්වාදාත්මක පිරිත් දේශනාව / Pirith chanting programm

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ආශීර්වාදාත්මක පිරිත් දේශනාව / Pirith chanting programm

6 April, 2020 @ 6:30 pm 7:30 pm

මෙදිනවල පැතිරයන වසඞගථ තත්වය හේතුකොටගෙන ලෙස්ටර් බෞද්ධ විහාරස්ත දායක සභාව සහ විහාරවාසී මාරස්සන සද්දාතිස්ස සිවාමීන්වහන්සේ විසින් සියලු ලෝකවාසී ජනතාවට නීරෝගී සුව ප්‍රර්තනාකරමින් ආශීර්වාදාත්මක පිරිත් දේශණාවක් සජීවීව විකාශනය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

With the popular request among our devotees, the Leicester Buddhist Vihara management committee decided to continue its virtual religious program to invoke the blessing to everyone at this pandemic situation.
We invite the public to join our chanting program every day at 6.30 pm via our Facebook page.

Day six

East Midland Buddhist Association

+44 116 282 5003

www.leciesterbuddhistvihara.co.uk

9 Una Avenue Narborough Road South Leicester Leicestershire LE3 2GS

9 Una Avenue
Leicester, LE3 2GS United Kingdom
+ Google Map
+44 116 282 5003
www.LeicesterBuddhistVihara.co.uk