පූජ්‍ය මාරස්සන සද්දානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුන ධර්ම දේශණාව​.

Leicester Buddhist Vihara Rainy retreat program “Damma” Sermon by Ven. Marassana Sadhananda Thero.
ලෙස්ටර් විහාරවාසී පූජ්‍ය මාරස්සන සද්දානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුන ධර්ම දේශණාව​

 

Leave a Comment