වාර්ශික කඨින පූජෝත්සවය 2023 The annual Rains Retreat program

04
Oct
ලෙස්ටර් බෞද්ධ විහාරස්ථානය මගින් සංවිධානය කරන වාර්ශික කඨින පූජෝත්සවය 2023 නොවැම් බර් මස 19 වන ඉරැදින​ පෙරවරු 10.00 සිට Bronston Civic Center හිදී පවත්වන්නට කටයුතු සංවිධාන කර ඇති අතර අතර ඒ සදහා ඔබ සැමට ආරාධනා. මෙවර බැතිබර දායකත්වය ප්‍රදීප් සිල්වා මහතා සහ අනුශ්කා දර්මසිරි මහත්මිය විසින්​

Invitation

The 2023 annual Rains Retreat program will be held at the Bronston Civic Centre, LE3 2PP, Leicester, starting from 10:00 a.m. onwards.
This year’s Katina ceremony is sponsored by Mr. Pradeep Silva Pradeep Silva & Mrs Ashika Dharmasiri. 

Inquiries: Rev. Saddhnanda Thero Leicester Buddhist Vihara 9 Una Ave, Braunstone Town, Leicester LE3 2GS Phone: 0116 282 5003   email:enquiries@leicesterbuddhistvihara.co.uk

       


Electronic mail
enquiries@leicesterbuddhistvihara.co.uk
Telephone:
+44 116 282 5003